Segmentation คืออะไร ทำความรู้จักการแบ่งส่วนตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้า

Segmentation คืออะไร ทำความรู้จักการแบ่งส่วนตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้า

Segmentation คืออะไร

31 ตุลาคม, 2022

ในปัจจุบันทั้งตัวแบรนด์และตัวของลูกค้าเองก็ต่างคาดหวังและมีความต้องการในการนำเสนอและได้รับประสบการณ์จาดสินค้าหรือบริการแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล เรียกว่า Personalized Brand Experience เพราะการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงนั้นเกิดมาจากกระบวนการแบ่งกลุ่ม หรือ Segmentation ส่งผลให้แบรนด์สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้แบบรู้ใจและตรงกับความต้องการ

Rocket จะขอพาคุณไปรู้จักกับ Marketing Segmentation และให้ได้ทราบว่า Segmentation คืออะไรกันแน่?

ยาวไปไม่อ่าน คลิกเลย

Contents hide

Marketing Segmentation คือ

Marketing Segmentation คืออะไร

Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาด นับว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจและวางแผนการตลาดแบ่งตามลักษณะของผู้บริโภค โดยในแต่ละบุคคลอาจจะมีความคล้าย ความเหมือน และความแตกต่างกันออกไป ทำให้การทำการตลาดแบบ Segmentation นั้นเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าเข้าด้วยกันตามลักษณะเฉพาะ เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ที่อยู่อาศัย

รู้จักกลยุทธ์ STP – Segmentation, Targeting, Positioning

Segmentation Targeting Positioning คือ เครื่องมือทางการตลาดในการแบ่งส่วนการตลาด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดตำแหน่งของสินค้าหรือบริการ ทั้งหมดนี้จะเข้ามามีส่วนช่วยแบรนด์ให้สามารถวางกลยุทธ์และกำหนดทิศทางของแบรนด์โดยรวม

Targeting และ Segmentation

Segmentation

การแบ่งส่วนการตลาด ช่วยให้แบรนด์สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถคาดคะเนพฤติกรรม จัดการเวลาและทรัพยากรตามความสำคัญ และเลือกขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ โดยแบ่งเป็น

Behavioral – พฤติกรรมการซื้อหรือสื่อสารกับแบรนด์ ทั้งความต้องการ ทั้งความถี่ในการใช้งานหรือซื้อ รวมไปถึงช่วงเวลาและโอกาสในการจับจ่าย
Geographic – ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ ที่อยู่ จังหวัด ประเทศ จำนวนประชากร และสภาพอากาศที่นั้นๆ
Demographic – คือตัวตนของลูกค้า ทั้ง อายุ เพศ อาชีพ รายได้ สถานะครอบครัว
Psychographic – ข้อมูลด้านจิตวิทยา ได้แก่ ไลฟ์สไตล์ นิสัย สิ่งที่ยึดถือ ความสนใจต่างๆ

Targeting

หลังจากที่มีการกำหนดกลุ่มได้ ต่อมาเป็นขั้นตอนการวางแผนธุรกิจว่าจะต้องเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มไหนเป็นพิเศษ ต้องพิจารณาจาก 3 ข้อนี้

Positioning

การประเมินและจัดวางแบรนด์ในภาพรวมของตลาดเพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง ลูกค้าคาดหวังสิ่งใดจากการเลือกซื้อสินค้าบ้าง แบรนด์ที่สามารถวางตำแหน่งได้ดีและเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่ในตลาดก็จะสร้างความแตกต่างและโดดเด่นได้มากกว่าคู่แข่ง

Marketing Segmentation สามารถแบ่งได้กี่แบบ มีอะไรบ้าง

Marketing Segmentation สามารถแบ่งได้ 8 แบบดังนี้

ประเภทของ Marketing Segmentation

1. Customer Segmentation

Customer Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มตามลูกค้า ต้องทราบว่าลูกค้าคือใคร โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มที่หลากหลาย

2. Psychographic Segmentation

Psychographic Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มตามบุคลิกภาพ ความสนใจ ความคิดเห็น หรือไลฟ์สไตล์

3. Geographic Segmentation

Geographic Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มตามภูมิศาสตร์และที่ตั้ง

4. Demographic Segmentation

Demographic Segmentation คือ เป็นการแบ่งกลุ่มตามข้อมูลประชากร สามารถพบได้มากที่สุด พิจารณาจากความแตกต่างของบุคคล

5. Consumer Segmentation

Consumer Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มตามผู้บริโภค จะแบ่งตามความสนใจ ความน่าจะเป็นของพฤติกรรม ช่องทางการซื้อ

6. Behavioral Segmentation

Behavioral Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

7. Media Segmentation

การแบ่งด้วยช่องทางการสื่อสาร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

8. Benefit Segmentation

การแบ่งกลุ่มตามประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

ขั้นตอนการทำ Marketing Segmentation มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการทำ Segmentation

  1. แบ่งส่วนการตลาด ด้วยรูปแบบข้างต้น 2-3 ประเภท เช่น อายุ เพศ และไลฟ์สไตล์ ก็จะทำให้สามารถหา Segmentation ได้หลากหลายกลุ่ม
  2. พิจารณาหากลุ่มที่น่าสนใจ เมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้ว ก็ให้ดูกลุ่มที่น่่าสนใจที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของแบรนด์มากที่สุด และต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปแข่งขันแล้วประสบความสำเร็จ
  3. จัดทำรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละกลุ่ม ว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร มีปัญหารูปแบบใด ชีวิตประจำวันเป็นอย่างไร อยู่ในบริเวนใดมากที่สุด เป็นต้น
  4. เลือกเป้าหมายที่มีโอกาสสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากที่สุด โดยคำนึงถึงสื่อที่ต้องการจะสื่อสารออกไปเป็นสำคัญว่าเหมาะสมเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เลือกไปหรือไม่มากน้อยเพียงใด

Marketing Segmentation มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

Marketing Segmentation มีประโยชน์ต่อธุรกิจดังนี้

ประโยชน์ของ Segmentation

1. เพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ

การทำการแบ่งกลุ่มจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแคมเปยการตลาดให้มากขึ้น เพราะมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน ส่งผลให้กลยุทธ์จะได้ผลมากกว่าเดิม เพราะไปสู่คนที่ใช่ในเวลาที่ใช่

2. เพิ่มผลกำไรมากขึ้น

การแบ่งส่วนการตลาดช่วยให้พบเจอโอกาสทางการตลาดหรือทางธุรกิจที่ดีมากขึ้นในตลาดที่กำลังแข่งขันอยู่โดยใช้งบประมาณน้อยลง

3. ช่วยตัดสินใจทางธุรกิจ

ช่วยในการกำหนดราคาและการจัดจำหน่าย เพราะสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลประชากร ด้านภูมิศาสตร์ เป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจ

4. ส่งผลต่อการเลือกช่องทางโฆษณา

ช่วยในการเลือกสื่อและช่อทางในการสื่อสาร ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะรู้ว่าลูกค้าต้องการรับสื่อรูปแบบไหน และช่องทางไหนที่เหมาะสม ลดต้นทุนในการทำโฆษณา

5. ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

การแบ่งการตลาดมีส่วนช่วยในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ตอบสนองตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้ามากกว่าเดิม

6. เพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า

การแบ่งส่วนการตลาดช่วยให้แบรนด์มีการบริการลูกค้าที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะรู้ถึงความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง

7. รักษาลูกค้าให้คงอยู่

Segmentation มีส่วนช่วยให้เกิดการกระตุ้นการซื้อซ้ำ เกิดความภักดีต่อแบรนด์ และเพิ่มมูลค่าตลอดการใช้งานให้มากขึ้น สามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำ CRM ได้นั่นเอง

8. สร้างความแตกต่างและโดดเด่น

การแบ่งส่วนการตลาดออกเป็นหลาายกลุ่มจะสามารถทำให้ทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงได้ง่ายมากขึ้น สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงแบบตรงใจลูกค้า

9. เพิ่มโอกาสพบเจอกลุ่มเป้าหมายใหม่

การแบ่งกลุ่มการตลาดอาจจะทำให้พบเจอกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่สามารถทำให้เกิดการขยายตลาดออกไป เพราะถ้ากลุ่มใหญ่ก็อาจจะพลาดการมองเห็นเหล่านี้ไปได้

10. พัฒนาเป้าหมายธุรกิจ

การทำ Segmentation ช่วยให้แบรนด์มีเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญ ช่วยส่งเสริมให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกๆความต้องการ ทำมห้กลายเป็นผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น และเข้าไปเป็นตัวเลือกแรกของลูกค้าได้ง่าย

Marketing Technology เกี่ยวข้องยังไงกับการทำ Marketing Segmentation

Segmentation Targeting Positioning คือ การแบ่งส่วนแบ่งกลุ่มทางการตลาด ดังนั้นเครื่องมือที่คอยช่วยเหลือในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่าง ระบบ CRM ระบบสะสมแต้ม หรือระบบสมาชิก ก็จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการทำ Segmentation เพราะในระบบ CRM มักจะมีฟีเจอร์ที่คอยช่วยเหลือให้คุณสามารถเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการแบ่ง และยังมีฟีเจอร์ตัวช่วยในการแบ่งกลุ่มของลูกค้าให้ง่ายดายมากขึ้น ทั้งยังแต่ละกลุ่มก็จะมีความพิเศษที่ได้รับแตกต่างกันออกไป แต่ข้อมูลที่ได้มาจากระบบ CRM นั้นจะมีความแม่นยำสูงเพราะเป็นตัวลูกค้าเองที่ลงทะเบียนข้อมูลเอาไว้

อย่าง Rocket เองก็มีตัวช่วยเพื่อคุณที่หลากหลาย

สรุป

การแบ่งสัดส่วนการตลาดเป็นวิธีหรือกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจและการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งกลุ่มของลูกค้าออกเป็นหลายๆกลุ่มย่อยตามเกณฑ์หรือปัจจัยต่างๆที่ได้มากจากข้อมูลที่มีอยู่จากลูกค้าเดิมหรือช่องทางอื่นๆ นำมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดการตลาดได้ต่อไปเพื่อให้สามารถทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงได้ ส่งผลดีให้กับแบรนด์ กระตุ้นการซื้อซ้ำ การหาลูกค้าใหม่ และจะดีกว่านี้ไปอีกถ้ามีเครื่องมือดีๆมาช่วยอีกแรงอย่าง ระบบ CRM จะยิ่งทำให้แบรนด์หรือธุรกิจของคุณประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายดายมากขึ้น


shapeshapeshape

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาฟรี!

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Martech และ Business Transformation

Rocket BLOG

MarTech knowledge to help you stay ahead of the curve.

snowflake คืออะไร

Snowflake คืออะไร?

สโนเฟคความหมาย คือเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบน Cloud System ซึ่งมีความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และใ…

#MARKETING
big data คืออะไร

Big Data คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ?

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์ Big Data มีความสำคัญอย่างinteยิ…

#MARKETING
Database

Database คืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน ความสามารถในการจัดการและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคั…

#MARKETING

LINE

Call

Free trial

test

Contact

Contact us now

test

✓ Valid number ✕ Invalid number
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Now, you can engage like a digital giant

Techsauce Global Summit 2024